Voorwaarden

Mag u een sociale woning huren?

Bent u 18 jaar of ouder?

U kunt alleen inschrijven als u 18 jaar of ouder bent.
Bent u jonger dan 18 jaar? Dan kunt u zich alleen inschrijven, als u:

 • Ontvoogd bent. U heeft wettelijk geen ouders of familieleden die voor u zorgen. Dit kan doordat u al gehuwd bent of doordat de jeugdrechter dit beslist heeft.
 • Al zelfstandig begeleid woont..
 • Zelfstandig wilt wonen en een erkende dienst u hierin begeleidt.

U kunt niet inschrijven, als u 18 jaar of ouder bent en de rechter uw minderjarigheid verlengde.

 

Wat is uw inkomen?

Uw inkomen is het netto belastbaar inkomen en/of het vervangingsinkomen van u en uw meerderjarige gezinsleden. We kijken naar uw inkomen van drie jaar geleden. Dit wordt aangepast of verhoogd (geïndexeerd) naar het jaar, waarin u zich inschrijft.
U wilt u inschrijven in 2017? Dan telt uw inkomen van 2014 en wordt het geïndexeerd naar vandaag.
Het inkomen van sommige meerderjarige gezinsleden wordt niet meegeteld. Bijvoorbeeld dat van een ongehuwd kind dat altijd bij het gezin heeft gewoond.
Dit inkomen mag in 2017 niet hoger zijn dan:

 • 24.092 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste;
 • 26.111 euro als u een alleenstaande gehandicapte bent;
 • 36.137 euro in alle andere gevallen, plus 2.020 euro per persoon ten laste.

U kunt ook inschrijven als:

 • Uw inkomen in 2014 hoger was dan de maximumgrens, maar sindsdien veel lager is.
 • U in 2014 geen inkomen had maar het jaar erna wel.
 • U geen inkomen had tussen 2014 en vandaag.

Heeft u geen eigendom?

U kunt inschrijven, als u geen woning of bouwgrond in volle eigendom of in volledig vruchtgebruik hebt. Dit geldt voor iedereen die zich samen met u inschrijft voor een sociale woning. Dit gaat ook over een woning of bouwgrond in het buitenland.
Vanaf 1 maart 2017 kan een kandidaat-huurder zich niet inschrijven voor een sociale woning als hij volle eigenaar is van een deel van een woning of bouwperceel. Het volstaat dat de kandidaat-huurder volle eigenaar is van 1% van de woning of bouwperceel om zich niet te kunnen inschrijven.
Er zijn een aantal uitzonderingen mogelijk:

 • Uw woning wordt onteigend. U kunt er dus niet blijven wonen.
 • Uw woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard en wordt ontruimd. Dit gebeurde maximaal twee maanden geleden, voordat u wilt inschrijven voor een sociale woning.
 • U heeft een fysieke handicap en uw woning is hier niet op aangepast..
 • U heeft een handicap en bent ingeschreven voor een ADL-woning (Activiteiten van het dagelijks Leven).
 • Uw woning ligt in een zone waar wonen niet toegelaten is (dit kan in heel België zijn).
 • U verliest het beheer van uw woning (beheersrecht), door een faillissement of omdat een instantie uw woning verkrijgt.

Opgelet: niet elk attest over onbewoonbare, ongeschikte of onaangepaste woningen of beheersrecht valt onder deze uitzonderingen. Wij zullen hiermee verder helpen.
Een kandidaat- huurder of een van zijn gezinsleden mag eveneens geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder van een vennootschap zijn waarin hij of een van zijn gezinsleden een woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw, heeft ingebracht.

 

Spreekt u Nederlands of wilt u het leren?
U moet bewijzen dat u Nederlands spreekt of dat u Nederlands wilt leren. Maar niet alleen u, ook iedereen die ouder is dan 18 jaar en bij u komt wonen.
U kunt dit aantonen met één van de volgende documenten:

 • Een getuigschrift of een diploma van een onderwijsinstelling, die de Vlaamse Gemeenschap of Nederland erkent.
 • Een studiebewijs, getuigschrift, diploma (of een ander document) van niveau A1 Breakthrough van het Europees referentiekader voor vreemde talen.
 • Een vrijstelling voor het niveau A1 Breakthrough op basis van een toelatingsproef van een Centrum voor Basiseducatie of Volwassenenonderwijs.

Bezit u deze documenten niet?
Dan kunt u het Huis van het Nederlands contacteren of langskomen bij ons. Een gesprek kan dan volstaan om uw kennis van het Nederlands te bewijzen, maar een taalcursus kan nodig zijn.
U kunt een tijdelijke vrijstelling krijgen, als u hiervoor een gezondheids-, beroepsmatige of een persoonlijke reden heeft. U vraagt best meer informatie bij ons hierover.

Moet u verplicht inburgeren?
U moet een inburgeringstraject volgen als:

 • u uit een land buiten de Europese Unie komt
 • EN nog geen 12 maanden in België woont
 • EN tussen de 18 jaar en 65 jaar ben

U kunt bewijzen dat u een inburgeringstraject gevolgd heeft via één van de volgende documenten:

 • een attest van inburgering
 • een attest van vrijstelling
 • een attest van EVC (Erkenning van verworven kwalificaties)
 • het inburgeringscontract
 • een attest van aanmelding, heraanmelding, uitstel van ondertekening van het inburgeringscontract of een attest van tijdelijke opschorting van het inburgeringscontract

Bent u ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister?
U moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.